KRS 0000084062

Podsumowanie zbiórki 1% w roku 2006

29.06.2006

W dniu 29 czerwca br. odbyło się w Warszawie zebranie zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Przybyli wszyscy członkowie zarządu z wyjątkiem Kacpra Gradonia przebywającego zagranicą. Kacper jednak żywotnie interesuje się naszą działalnością. Na bieżąco też przesyła nam drogą mailową swoje sugestie.

Zarząd zajął się przede wszystkim rozdziałem środków pozostających do jego bezpośredniej dyspozycji w związku z ich wpłatą bez podania konkretnego tytułu wpłaty – biorąc przy tym pod uwagę fakt, że jakaś część tych środków mogła zostać uznana za niededykowane ze względów proceduralnych (literówki, mylnie podany tytuł wpłaty, zbyt obszerny opis tytułu wpłaty nieuwzględniony przez komputerowy system bankowy itp.). Stan poszczególnych kont na dzień 31 maja br. przedstawia się następująco:

1. Akcja „Śmigło dla Tatr” – wpłynęło 104.155,65 zł. W ubiegłym roku wszystkie środki zgromadzone na tym subkoncie zostały przekazane na rzecz TOPR. Zarząd postanowił tę sumę uzupełnić o kwotę 21.000,- z tytułu „inne”. Tak więc obecnie na koncie akcji jest ok. 125 tys. zł.
TOPR zgłosił już pierwsze zapotrzebowania: upływa termin płatności kolejnej faktury za paliwo do śmigłowca, a TOPR nie dysponuje odpowiednimi funduszami, wartość zakupu: ok. 40.000,- zł. Ponadto ratownicy zamierzają zakupić nowoczesny sprzęt nawigacyjny na wyposażenie śmigłowca, pracujący w standardzie GPS. Wartość zakupu ok. 5.000,- zł. W najbliższych dniach nastąpi wymiana odpowiednich dokumentów, a kwota 45.000,- zł zostanie przelana na konto TOPR. Pozostałe środki pozostaną na koncie Fundacji do czasu zgłoszenia konkretnych zapotrzebowań przez TOPR. Zarząd Fundacji podtrzymuje swoją opinię, że przede wszystkim powinien być to sprzęt ratowniczy dużej trwałości. Obecnie prowadzone są rozmowy w celu uzyskania z agend rządowych dotacji na rzecz remontu wyciągarki w śmigłowcu (koszt ok. 300.000,-), gdyby środki przekazane przez rząd były niewystarczające, rozważane jest dofinansowanie remontu przez nasze pieniądze.

2. Akcja „Tatry bez młotka” (dawniej Porozumienie tatrzańskie) – wpłynęło 7.961,77 zł. Z uwzględnieniem środków na ten cel pozostających z roku ubiegłego daje to kwotę 8.021,77 zł., którą na wniosek Artura Paszczaka koordynującego Akcję zarząd postanowił dofinansować przekazując na ten cel kolejne 8.000,- zł. z tytułu „inne”. Kwota 16.000,- zł. zostanie przekazana do dyspozycji koordynatorów akcji. Środki ubiegłoroczne zostały już rozliczone. Zarząd uznał, że nie można w ramach Akcji „Tatry bez młotka” finansować ubezpieczania dróg skałkowych – natomiast nie wyklucza się możliwości otworzenia takiego tytułu wpłat w latach następnych.

3. Izba pamięci J. Kukuczki – wpłynęło 889,50 zł. Zarząd postanowił tę kwotę powiększyć o 2.000,- zł. z tytułu „inne”, tak, aby p. C. Kukuczkowej przekazać podobnie jak w roku ubiegłym ok. 3.000,- zł. na remonty budynku mieszczącego Izbę, oznakowanie dróg dojścia, druk materiałów promocyjnych (foldery itp.). Zeszłoroczna darowizna została juz przez p. Celinę rozliczona.

4. Tabory i bazy taternickie – wpłynęło 772,- zł. Ponieważ koordynujący zakup sprzętu Kol. W. Porębski rozliczył ok. 3.100,- zł. z otrzymanych 6.000,- zł., pozostałe niewykorzystane środki przeznaczył do rozliczenia w roku bieżącym, a nie zgłosił nowego zapotrzebowania na rok bieżący, wpłacone na to subkonto środki pozostaną w dyspozycji zarządu do czasu zapotrzebowania na nie.

5. Kadra juniorów – wpłynęło 24,- zł. (słownie: dwadzieścia cztery złote). Wobec zaistniałej sytuacji – czyli braku zainteresowania społecznego tą inicjatywą, zarząd postanowił nie podejmować w latach następnych promocji tego tytułu wpłat, wszelkie ewentualne środki na ten cel mogą być nadal gromadzone, natomiast doraźnie zarząd będzie niezależnie od tego dofinansowywał zawody wspinaczkowe dla młodzieży w miarę potrzeb i możliwości Fundacji. Zarząd rozpatrzył prośbę Kol. T. Kuglera – Przewodniczącego Komisji Wspinaczki Sportowej PZA – i postanowił przekazać 3.000,- zł. z tytułu „inne” na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Pucharu Europy w Gdańsku, które odbędą się 22-23 lipca br. Są to pierwsze zawody kalendarza UIAA w Polsce. Startuje 150 zawodników z ok. 20 krajów europejskich w tym ok. 30 Polaków.

6. Taternik – wpłynęło 172,31 zł. – ta inicjatywa – jak widać – również nie spotkała się z szerszym odzewem. Pieniądze zostaną przekazane do dyspozycji redaktora naczelnego pisma.

7. Fundusz im. Andrzeja Zawady – 22.975,20 zł. – jest to wpłata p. Anny Milewskiej-Zawady. Zarząd postanowił wspomóc tę szlachetną inicjatywę upamiętniającą wielkiego himalaistę i przekazać na rzecz Funduszu 7.000,- zł. z tytułu „inne”, tak więc łącznie konto Funduszu to ok. 30.000,- zł. Zarząd postanowił, że Kol. Michał Bucholz opracuje wstępny rys Regulaminu Nagrody im. A. Zawady, który po przedyskutowaniu w gronie zarządu z udziałem p. Anny, stanie się podstawą dla dorocznej Nagrody dla młodych autorów wybitnych osiągnięć wysokogórskich, z przeznaczeniem na dalszą działalność górską. Skromne środki Funduszu sprawiają, że w chwili obecnej nagroda ta będzie miała raczej wymiar symboliczny i prestiżowy.

8. Na działalność speleologiczną wpłynęło 12.347,95 zł. Łącznie z dawniejszymi wpłatami na tym subkoncie pozostaje kwota ok. 17.000,- zł., która będzie przekazywana Komisji taternictwa Jaskiniowego w miarę zgłaszanych potrzeb.

9. Wpłynęła kwota 16.080,20 zł. od sponsora tegorocznej wyprawy na Makalu, którego życzeniem było, by pieniądze zostały przekazane organizatorom za pośrednictwem naszej Fundacji. Kwota ta została już wydatkowana. Jak wiemy, wyprawa zakończyła się sukcesem – na wierzchołku piątego szczytu świata stanęła Anna Czerwińska, której zarząd składa najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych wybitnych osiągnięć górskich!

10. Tytułem „inne” wpłynęło 49.115,08 zł., po uwzględnieniu funduszy z lat ubiegłych, łącznie do dyspozycji zarządu na dzień 31 maja br. było 54.498,58 zł. Jak widać z powyższego przedłożenia, większość tych środków została już rozdysponowana. Zarząd pozostawił na koncie sumę ok. 12.000,- zł. na bieżącą obsługę Fundacji, oraz rezerwę do rozdysponowania w czasie późniejszym na cele statutowe.

Łącznie zatem na konto Fundacji wpłynęło w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2006 r.: 214.493,46 zł. Nawet jeśli uwzględnić, że niektóre wpłaty (speleologia, wyprawa na Makalu, Fundusz Zawady) miały charakter prywatny bądź incydentalny, bezpośrednio na cele statutowe Fundacji nasi Darczyńcy zechcieli nam przekazać ponad 150 tys. złotych – i za to w imieniu wszystkich, którzy zechcieli wesprzeć prowadzone przez nas programy i akcje, serdecznie Wam dziękujemy!

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan