KRS 0000084062

Rozpoczęcie sezonu 2007 – aktualizacja zasad i programu działania TBM

23.01.2007

Rozpoczynamy drugi sezon działań akcji TBM. Rozpoczynamy go bogatsi w doświadczenia poprzedniego lata, we wnioski z brytanowych dyskusji oraz owoce panelu na III KFG. W podstawowym zarysie, tak przedstawia się program naszych działań i jego podbudowa.

  1. Finanse

Fundacja Kukuczki przeznaczyła na realizację zadań akcji w 2007 roku 10 tyś zł: 4756 zł z wpłat celowych  oraz 5264 zł z wpłat niededykowanych. W połączeniu z posiadanym na stanie materiałem w postaci ok. 60 haków, ok. 250 spitów i stanowisk, wiertarki z dwoma akumulatorami, wierteł, 2 lin oraz kilku szczotek drucianych i młotków – pozwala to nam , przynajmniej w zakresie materialnym, spokojnie planować dalsze działania.

  1. Organizacja

W kwestiach organizacyjnych w ramach akcji nie zaszły żadne zmiany i tak jak do tej pory będzie ona prowadzona pod patronatem TOPR i ze środków TOPR. Dotację w ww. kwocie 10 tyś zł przekaże na rzecz akcji TBM, jak w poprzednich latach, fundacja im J. Kukuczki. Organizacją akcji zajmuje się wciąż ta sama Grupa Robocza, składająca się z A. Marcisza, P. Korczaka, A. Pieprzyckiego i pełniącego funkcję koordynatora A. Paszczaka.

Współpracującymi z Grupą Roboczą są także kustosze stref, którymi są:

Ciągle potrzebujemy dodatkowego kustosza dla Kościelca, przyjęliśmy bowiem zasadę min. 2 osób dla stref sportowych.

Dla stref tradycyjnych oczekujemy na zgłoszenia osób chcących zająć się czołówkami MSW, Cubryny i Kopy, Żabim Mnichem (wystarczy po jednej osobie, ale może być oczywiście więcej) oraz oczywiście Kazalnicą, gdzie konieczne wydają się co najmniej 2 osoby, ze względu na wagę terenu.

  1. List autorów dróg

Skierowany do całego naszego środowiska list Autorów dróg wydaje się być ważnym wydarzeniem, aczkolwiek musi on być rozpatrywany wyłącznie w odniesieniu do zawartych w nim treści, bez niepotrzebnych nad-interpretacji.

Starsi koledzy przekazali nam w istocie 3 podstawowe sugestie, które stanowią powrót do litery Porozumienia Tatrzańskiego, a nie odejście od niej, i dlatego jest ten głos niezmiernie istotny. Konsultacja autora drogi w zakresie zmiany typu asekuracji, jak też zakaz zmiany wymogów psychicznych, są bowiem w rzeczy samej elementami Porozumienia i dobrze się chyba stało, że zwrócono nam to uwagę.

Te 3 wspomniane sugestie są zaś następujące:

  1. Uznanie istnienia stref sportowych i związanego z tym charakteru wyposażenia nie może pozbawiać autora drogi prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec instalacji punktów wierconych na swojej drodze. Domyślnie jednakże, umieszczenie spitów jest tu dopuszczalne.
  2. Poza strefami sportowymi, prawo autora drogi do wyrażenia niezgody na instalowanie dodatkowych punktów wierconych jest fundamentalne i ewentualna zgoda nie może być traktowana domyślnie.
  3. Sygnatariusze apelu nie wyrażają zgody na instalację dodatkowych spitów na swoich drogach w strefach tradycyjnych.

Wnioski praktyczne wynikające z tego stanowiska są następujące:

  1. W strefach sportowych będziemy publikować listę dróg przeznaczonych do przystosowania do przejść bez młotka. Zakładamy, że jeżeli jakikolwiek autor drogi będzie przeciwny instalacji spitów na swej linii, jego rolą będzie powiadomienie o tym akcji, lub Janusza Kurczaba, który zgadza się na rolę „łącznika między nowymi a starymi czasy”. Inicjatywa leży tu więc po stronie autora drogi.
  2. W strefach tradycyjnych domyślnie obowiązuje zasada status quo, a więc zakaz dobijania jakichkolwiek nowych spitów bez zgody autora drogi. Inicjatywa leży tu po stronie ekipera, który powinien uzyskać zgodę autora drogi na swe ewentualne działania (ograniczone dodatkowo zasadami Porozumienia). Zgoda taka nie jest oczywiście wymagana na wymianę starych nitów lub spitów, ani tym bardziej na wymianę lub usunięcie starych haków.
  3. Na drogach sygnatariuszy Apelu, żadne nowe spity nie będą dobijane.

Jak widać zatem, Apel nie stanowi żadnej rewolucji, a jedynie uściślenie zawartych wcześniej ustaleń.

1. Działania akcji – strefy sportowe

W nadchodzącym sezonie planujemy zająć się głównie Zamarłą Turnią i Kościelcami, z naciskiem na re-ekipowanie dróg, mniej zaś na drogi nowe. Szczególnie na Zamarłej wydaje się, że możliwości eksploracyjne są w znacznej mierze wyczerpane, ale dopiero dokładne zbadanie terenu pokaże, czy tak jest w istocie. Być może, na ścianie pd-zach lub na pd. ścianie Zmarzłej Przełęczy jakieś możliwości się ujawnią.

Re-ekipowanie odbędzie się na podobnych zasadach jak na Mnichu: usunięte zostaną stare haki, w ich miejsce, tam gdzie nie będzie możliwości użycia asekuracji ruchomej, zainstalowane będą kotwy. Wyposażone zostaną stanowiska, natomiast wykluczone będą spity „techniczne” (pozwalające na uniknięcie makro-kruszyzny) oraz spity umieszczane obok dobrych miejsc na kostki.

Obowiązywać będzie zasada, że spit będzie mógł zostać umieszczony:

Lista dróg przewidzianych do re-ekipowania pozostała w większości niezmieniona i wygląda następująco:

 

Zamarła Turnia

 

Kościelec

 

Zadni Kościelec

 

W grupie Mnicha pozostało nam do wykonania wyposażenie ściany pn-zach i zachodniej, jednak zakres prac będzie tam stosunkowo wąski – tylko wyposażenie stanowisk oraz nieliczne punkty przelotowe. Nieliczne dlatego, że drogi na tych ścianach posiadają bardzo dobre możliwości asekuracji naturalnej. Być może pojawi się możliwość poprowadzenia jakiegoś nowego wariantu.

Działalność eksploracyjna jest jeszcze możliwa na wsch. ścianie poniżej półek i tam zamierzamy dokonać jeszcze przeglądu terenu pod tym kątem oraz ewentualnie wykorzystać istniejące możliwości. Sądzimy, że możliwe jest jeszcze wytyczenie kilku (2-3) dwu-wyciągowych wariantów. Osoby chętne do pracy proszone są o kontakt z Grupą Roboczą.

 

Na Mniszku planujemy jedynie przygotowanie dróg:

 

  1. Działania w strefach tradycyjnych

W strefach tradycyjnych, jeżeli starczy nam „mocy przerobowych”, planujemy następujące działania związane z osadzaniem spitów:

…oraz stopniowe usuwanie starych haków i zastępowanie ich, w niektórych miejscach, nowymi, trwałymi hakami Grivela.

Usuwanie i wymiana haków w pierwszym rzędzie dotyczyć powinno czołówki MSW oraz Kazalnicy. Postaramy się, aby haki, wraz ze szczegółowymi zasadami ich użycia, były dostępne na taborze w Moku. W tej sprawie pozwolę sobie napisać raz jeszcze w najbliższej przyszłości.

 

Z taternickim,

 

Paszcz

 

Załącznik Rozmiar
TBM sezon 2007 Brytan.doc 50.5 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan