KRS 0000084062

Zebranie zarządu Fundacji – 22 maja 2007 r.

23.05.2007

W dniu 22 maja 2007 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie odbyło się kolejne zebranie zarządu. Przybyli wszyscy członkowie zarządu z wyjątkiem Kacpra Gradonia (przebywającego za granicą) oraz Hanny Wiktorowskiej (przebywającej w tych dniach poza Warszawą). Byli obecni zaproszeni goście: Artur Hajzer (firma Mount – marka Hi-Mountain) i Wojtek Słowakiewicz (wspinanie.pl).

Pierwszą obszerną część spotkania wypełniła prowadzona przez A. Hajzera dyskusja na temat dalszej współpracy Fundacji z naszymi partnerami, z której wyniknęły następujące wnioski:

1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami marka Hi-Mountain stanie się partnerem strategicznym Fundacji w dziedzinie promocji działań Fundacji, wraz zabezpieczeniem zaplecza logistycznego, produkcją i dystrybucją materiałów reklamowych itd.

2. Partnerem w dziedzinie promocji działań Fundacji drogą mediów elektronicznych będzie portal www.wspinanie.pl.

3. Będą prowadzone rozmowy z TOPR i w razie potrzeby także z TPN, na temat określenia zasad współpracy.

4. Będą podjęte działania na rzecz unormowania współpracy wszystkich zdeklarowanych oficjalnych partnerów z Fundacją w formie specjalnych umów.

5. Istotnej przebudowie ulegnie oficjalny program działań Fundacji i ich promocja. Odtąd jako oficjalne sfery naszych działań będą promowane następujące programy (ze wstępnie określonym porządkiem ważności):

– Akcja „Śmigło dla Tatr” (pomoc dla TOPR w utrzymaniu śmigłowca)

– Fundusz Zawady (stypendia dla młodych wybitnych alpinistów)

– Akcja „Tatry bez młotka” (konserwacja punktów asekuracyjnych w Tatrach)

– Izba pamięci J. Kukuczki (pomoc dla rodziny Patrona Fundacji w utrzymaniu ekspozycji pamiątek w jego domu w Istebnej)

– Groby Taterników (konserwacja i pomoc w utrzymaniu miejsc pamięci o zmarłych kolegach)

– Tabory (w razie potrzeb pomoc w utrzymaniu obozowisk, głównie Szałasisk)

– Nasze Skały (nowy program – poniżej wstępnie omówiony – jego promocja rozpocznie się niebawem).

6. W ślad za ww. decyzjami nastąpi gruntowna przebudowa dotychczasowych stron internetowych. Największą zmianą będzie przekierowanie obu adresów fundacjakukuczki.pl i www.smiglodlatatr.pl na jedną główną stronę fundacji, skąd będzie można trafić na dotychczasową stronę Akcji Śmigło, a także do podstron pozostałych programów, które zostaną niebawem utworzone. Edycją strony graficznej (która w miarę możliwości zostanie ujednolicona), oraz obsługą informatyczną zajmie się (jak dotąd) Wojtek Słowakiewicz, redakcja tekstów pozostanie nadal w rękach Jacka Rządkowskiego, wspieranego w razie potrzeby przez inne osoby.

Szerszego omówienia wymaga nowa inicjatywa „Nasze Skały”. Podczas zebrania zwróciliśmy uwagę na niepokojące zjawisko, które w krajach zachodnich przybrało dość znaczne rozmiary i stało się nader uciążliwe dla społeczności osób wspinających się. Powszechnym stało się wykupowanie atrakcyjnych terenów leżących u podnóża ogródków skalnych, a czasem i samych skał, rozwijanie na tym terenie szkodliwej dla środowiska działalności, a przynajmniej utrudnianie dostępu do skał. Sporadycznie pojawiają się już także w Polsce anonse o wystawieniu na sprzedaż terenów o takim charakterze. Zjawisko będzie się z pewnością nasilało (najbardziej spektakularnym przykładem może być działalność rodziny Byrcynów na Gubałówce, choć w tym konkretnie wypadku nie chodzi o tereny skalne). Chcemy zatem gromadzić środki i dokonywać wykupu bądź takich terenów, bądź przynajmniej terenów umożliwiających zachowanie dróg dojścia (dojazdu) do skał. To zabezpieczy nas przed sytuacją, gdy u stóp skał będziemy musieli tolerować np. czyjąś działalność gastronomiczną i towarzyszący jej hałas, czy co gorsza tuż pod skałą napotkamy na płot z napisem „teren prywatny – wstęp wzbroniony”. Szczególna rola jaką przyjmie na siebie Fundacja poprzez fakt bycia współwłaścicielem terenu ułatwi też z pewnością kontakty z dyrekcją parków krajobrazowych, władzami samorządowymi itp.

Zarząd przyjął informację Dyrektora Generalnego o aktualnym stanie konta Fundacji, oraz wysokości wpłat w ramach tegorocznej akcji 1%, która dobiegła już w zasadzie końca (możliwe są jeszcze korekty zeznań podatkowych). Są one następujące:

– Śmigło: 114.358,27 PLN

– Fundusz Zawady: 3.806,37 PLN

– Tatry bez młotka: 4.756,00 PLN

– Izba pamięci: 1.051,20 PLN

– Groby Taterników: 849,00 PLN

Na inne cele nie objęte oficjalnymi programami Fundacji wpłynęły następujące kwoty:

– działalność speleologiczna: 1.553,00 PLN

– Taternik: 200,- PLN

– dwie wpłaty od sponsorów dla tegorocznej wyprawy na K2 (kierownik: A. Czerwińska) – łącznie: 41.574,40 PLN

Bezpośrednio do dyspozycji zarządu Fundacji – jako wpłaty bez określenia celu zechcieli nam Państwo przekazać: 41.957,28 PLN.

Łącznie zatem bezpośrednio na programy realizowane przez Fundację oraz do dyspozycji zarządu (bez uwzględnienia wpłat sponsorskich na wyprawę, na Taternika i speleologię) przekazali nam Państwo imponującą kwotę: 166.778,12 PLN !!! – za co bardzo serdecznie dziękujemy !!!

Po uwzględnieniu wydatkowanych już w tym roku zaliczek na organizację wypraw, pokrytych kosztów usług biurowych i księgowych, a także niewielkich kwot z lat poprzednich – w dniu 22 maja br. na koncie Fundacji znajdowało się: 217.690,00 PLN.

Zarząd postanowił przekazać całą tegoroczną sumę zebraną na subkoncie „Śmigło” do dyspozycji TOPR. W chwili obecnej Naczelnik TOPR nie zgłasza żadnego zapotrzebowania. Nadal prowadzone są intensywne rozmowy Pogotowia z Funduszem Ochrony Środowiska na temat sfinansowania remontu wyciągarki w helikopterze (koszt ok. 300.000,- PLN). Jeśli w ciągu najbliższych 2 miesięcy sprawa zostanie rozstrzygnięta, bedzie można mysleć o rozdysponowaniu naszych pieniędzy na inne potrzeby Pogotowia. Jeśli jednak TOPR będzie zmuszone sfinansować remont wyciągarki samodzielnie, nasz udział w całym przedsięwzięciu może być całkiem spory.

Zarząd postanowił na prośbę Artura Paszczaka przekazać do dyspozycji osób realizujących w terenie Akcję „Tatry bez młotka” pieniądze, które wpłynęły na ten cel wraz z uzupełnieniem ze środków pozostających do dyspozycji zarządu – łącznie w kwocie: 10.000,- PLN.

Zarząd przyjął informację Komisji Tatrzańskiej PZA, iż prowadzone są nadal rozmowy z firmą Hannah na temat zakupu po preferencyjnych cenach zakupu namiotów dla obozowisk tatrzańskich. Postanowiliśmy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy wstrzymać decyzję o kolejnych dotacjach na rzecz doposażenia obozowisk tatrzańskich.

Wobec wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z trybem przekazania kwoty założycielskiej p. Anny Milewskiej-Zawady na konto Fundacji, zarząd skierował do realizacji swoją wcześniejszą decyzję o przekazaniu tych pieniędzy do Funduszu Inwestycyjnego „Arka” w celu pozyskania dodatkowych środków na dalsze funkcjonowanie Funduszu Zawady.

Zarząd zapoznał się z listem Macieja Ciesielskiego, który poinformował, że dotowana z Funduszu Zawady wyprawa nie otrzymała zezwolenia na działalność w rejonie Tagas i zmuszona jest podjąć realizację celu rezerwowego, czyli eksplorację rejonu K7. W wyprawie tej ze względu na jej specyfikę może wziąć udział połowa dotychczasowego składu, czyli ostatecznie wyruszy w góry jedynie zespół: J. Kuczera i J. Stefański. Zarząd podjął zatem decyzję, że wyprawa ta otrzyma w obecnym kształcie dofinansowanie w wysokości 7.000,- PLN (pierwotnie 8.000,-); natomiast druga dotowana przez nas 3-osobowa wyprawa otrzyma stypendium w wysokości 9.000,- PLN. Taki rozdział dotacji wydaje nam się bardziej sprawiedliwy i bardziej adekwatny do potrzeb poszczególnych zespołów w ostatecznym składzie.

Na koniec zarząd zajął się jeszcze czterema prośbami o dofinansowanie:

– jedna z nich dotyczyła dotowania udziału prelegentek we Wspinaczkowym Meetingu Kobiet

– druga sfinansowania wydania kolejnego tomu Pamiętników PTT

– trzecia wsparcia wydania spuścizny literackiej po Macieju Mischke

– i czwarta wreszcie ufundowania IV wydania Miejsca przy stole A. Wilczkowskiego.

Mimo przewijających się w dyskusji prowadzonej wcześniej drogą mailową i podczas zebrania argumentów o szczególnym charakterze imprezy organizowanej przez grupę skupioną wokół Eli Fijałkowskiej i pieczołowicie przygotowanym przez nią wniosku, wielkiej wartości historycznej i sentymentalnej przygotowywanych do druku pozycji książkowych – ostatecznie przeważyło zdanie przytłaczającej części zarządu, iż winniśmy skupić się na finansowaniu zadań wynikających z prowadzonych przez Fundację programów i wszystkie nadesłane wnioski należy odrzucić, zwłaszcza, że w ostatnim czasie ich liczba wzrasta.

Już po zakończeniu zebrania napłynęło zapotrzebowanie od p. Kukuczkowej dotyczące wyposażenia Izby Pamięci w sprzęt audio-wizualny. Po przeprowadzeniu uzupełniających rozmów i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień, zarząd podejmie decyzję w tej sprawie.

Zarząd Fundacji

W dniu 22 maja 2007 r. w siedzibie Fundacji w Warszawie odbyło się kolejne zebranie zarządu. Przybyli wszyscy członkowie zarządu z wyjątkiem Kacpra Gradonia (przebywającego za granicą) oraz Hanny Wiktorowskiej (przebywającej w tych dniach poza Warszawą). Byli obecni zaproszeni goście: Artur Hajzer (firma Mount – marka Hi-Mountain) i Wojtek Słowakiewicz (wspinanie.pl).

Pierwszą obszerną część spotkania wypełniła prowadzona przez A. Hajzera dyskusja na temat dalszej współpracy Fundacji z naszymi partnerami, z której wyniknęły następujące wnioski:

1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami marka Hi-Mountain stanie się partnerem strategicznym Fundacji w dziedzinie promocji działań Fundacji, wraz zabezpieczeniem zaplecza logistycznego, produkcją i dystrybucją materiałów reklamowych itd.

2. Partnerem w dziedzinie promocji działań Fundacji drogą mediów elektronicznych będzie portal www.wspinanie.pl.

3. Będą prowadzone rozmowy z TOPR i w razie potrzeby także z TPN, na temat określenia zasad współpracy.

4. Będą podjęte działania na rzecz unormowania współpracy wszystkich zdeklarowanych oficjalnych partnerów z Fundacją w formie specjalnych umów.

5. Istotnej przebudowie ulegnie oficjalny program działań Fundacji i ich promocja. Odtąd jako oficjalne sfery naszych działań będą promowane następujące programy (ze wstępnie określonym porządkiem ważności):

– Akcja „Śmigło dla Tatr” (pomoc dla TOPR w utrzymaniu śmigłowca)

– Fundusz Zawady (stypendia dla młodych wybitnych alpinistów)

– Akcja „Tatry bez młotka” (konserwacja punktów asekuracyjnych w Tatrach)

– Izba pamięci J. Kukuczki (pomoc dla rodziny Patrona Fundacji w utrzymaniu ekspozycji pamiątek w jego domu w Istebnej)

– Groby Taterników (konserwacja i pomoc w utrzymaniu miejsc pamięci o zmarłych kolegach)

– Tabory (w razie potrzeb pomoc w utrzymaniu obozowisk, głównie Szałasisk)

– Nasze Skały (nowy program – poniżej wstępnie omówiony – jego promocja rozpocznie się niebawem).

6. W ślad za ww. decyzjami nastąpi gruntowna przebudowa dotychczasowych stron internetowych. Największą zmianą będzie przekierowanie obu adresów fundacjakukuczki.pl i www.smiglodlatatr.pl na jedną główną stronę fundacji, skąd będzie można trafić na dotychczasową stronę Akcji Śmigło, a także do podstron pozostałych programów, które zostaną niebawem utworzone. Edycją strony graficznej (która w miarę możliwości zostanie ujednolicona), oraz obsługą informatyczną zajmie się (jak dotąd) Wojtek Słowakiewicz, redakcja tekstów pozostanie nadal w rękach Jacka Rządkowskiego, wspieranego w razie potrzeby przez inne osoby.

Szerszego omówienia wymaga nowa inicjatywa „Nasze Skały”. Podczas zebrania zwróciliśmy uwagę na niepokojące zjawisko, które w krajach zachodnich przybrało dość znaczne rozmiary i stało się nader uciążliwe dla społeczności osób wspinających się. Powszechnym stało się wykupowanie atrakcyjnych terenów leżących u podnóża ogródków skalnych, a czasem i samych skał, rozwijanie na tym terenie szkodliwej dla środowiska działalności, a przynajmniej utrudnianie dostępu do skał. Sporadycznie pojawiają się już także w Polsce anonse o wystawieniu na sprzedaż terenów o takim charakterze. Zjawisko będzie się z pewnością nasilało (najbardziej spektakularnym przykładem może być działalność rodziny Byrcynów na Gubałówce, choć w tym konkretnie wypadku nie chodzi o tereny skalne). Chcemy zatem gromadzić środki i dokonywać wykupu bądź takich terenów, bądź przynajmniej terenów umożliwiających zachowanie dróg dojścia (dojazdu) do skał. To zabezpieczy nas przed sytuacją, gdy u stóp skał będziemy musieli tolerować np. czyjąś działalność gastronomiczną i towarzyszący jej hałas, czy co gorsza tuż pod skałą napotkamy na płot z napisem „teren prywatny – wstęp wzbroniony”. Szczególna rola jaką przyjmie na siebie Fundacja poprzez fakt bycia współwłaścicielem terenu ułatwi też z pewnością kontakty z dyrekcją parków krajobrazowych, władzami samorządowymi itp.

Zarząd przyjął informację Dyrektora Generalnego o aktualnym stanie konta Fundacji, oraz wysokości wpłat w ramach tegorocznej akcji 1%, która dobiegła już w zasadzie końca (możliwe są jeszcze korekty zeznań podatkowych). Są one następujące:

– Śmigło: 114.358,27 PLN

– Fundusz Zawady: 3.806,37 PLN

– Tatry bez młotka: 4.756,00 PLN

– Izba pamięci: 1.051,20 PLN

– Groby Taterników: 849,00 PLN

Na inne cele nie objęte oficjalnymi programami Fundacji wpłynęły następujące kwoty:

– działalność speleologiczna: 1.553,00 PLN

– Taternik: 200,- PLN

– dwie wpłaty od sponsorów dla tegorocznej wyprawy na K2 (kierownik: A. Czerwińska) – łącznie: 41.574,40 PLN

Bezpośrednio do dyspozycji zarządu Fundacji – jako wpłaty bez określenia celu zechcieli nam Państwo przekazać: 41.957,28 PLN.

Łącznie zatem bezpośrednio na programy realizowane przez Fundację oraz do dyspozycji zarządu (bez uwzględnienia wpłat sponsorskich na wyprawę, na Taternika i speleologię) przekazali nam Państwo imponującą kwotę: 166.778,12 PLN !!! – za co bardzo serdecznie dziękujemy !!!

Po uwzględnieniu wydatkowanych już w tym roku zaliczek na organizację wypraw, pokrytych kosztów usług biurowych i księgowych, a także niewielkich kwot z lat poprzednich – w dniu 22 maja br. na koncie Fundacji znajdowało się: 217.690,00 PLN.

Zarząd postanowił przekazać całą tegoroczną sumę zebraną na subkoncie „Śmigło” do dyspozycji TOPR. W chwili obecnej Naczelnik TOPR nie zgłasza żadnego zapotrzebowania. Nadal prowadzone są intensywne rozmowy Pogotowia z Funduszem Ochrony Środowiska na temat sfinansowania remontu wyciągarki w helikopterze (koszt ok. 300.000,- PLN). Jeśli w ciągu najbliższych 2 miesięcy sprawa zostanie rozstrzygnięta, bedzie można mysleć o rozdysponowaniu naszych pieniędzy na inne potrzeby Pogotowia. Jeśli jednak TOPR będzie zmuszone sfinansować remont wyciągarki samodzielnie, nasz udział w całym przedsięwzięciu może być całkiem spory.

Zarząd postanowił na prośbę Artura Paszczaka przekazać do dyspozycji osób realizujących w terenie Akcję „Tatry bez młotka” pieniądze, które wpłynęły na ten cel wraz z uzupełnieniem ze środków pozostających do dyspozycji zarządu – łącznie w kwocie: 10.000,- PLN.

Zarząd przyjął informację Komisji Tatrzańskiej PZA, iż prowadzone są nadal rozmowy z firmą Hannah na temat zakupu po preferencyjnych cenach zakupu namiotów dla obozowisk tatrzańskich. Postanowiliśmy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej sprawy wstrzymać decyzję o kolejnych dotacjach na rzecz doposażenia obozowisk tatrzańskich.

Wobec wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z trybem przekazania kwoty założycielskiej p. Anny Milewskiej-Zawady na konto Fundacji, zarząd skierował do realizacji swoją wcześniejszą decyzję o przekazaniu tych pieniędzy do Funduszu Inwestycyjnego „Arka” w celu pozyskania dodatkowych środków na dalsze funkcjonowanie Funduszu Zawady.

Zarząd zapoznał się z listem Macieja Ciesielskiego, który poinformował, że dotowana z Funduszu Zawady wyprawa nie otrzymała zezwolenia na działalność w rejonie Tagas i zmuszona jest podjąć realizację celu rezerwowego, czyli eksplorację rejonu K7. W wyprawie tej ze względu na jej specyfikę może wziąć udział połowa dotychczasowego składu, czyli ostatecznie wyruszy w góry jedynie zespół: J. Kuczera i J. Stefański. Zarząd podjął zatem decyzję, że wyprawa ta otrzyma w obecnym kształcie dofinansowanie w wysokości 7.000,- PLN (pierwotnie 8.000,-); natomiast druga dotowana przez nas 3-osobowa wyprawa otrzyma stypendium w wysokości 9.000,- PLN. Taki rozdział dotacji wydaje nam się bardziej sprawiedliwy i bardziej adekwatny do potrzeb poszczególnych zespołów w ostatecznym składzie.

Na koniec zarząd zajął się jeszcze czterema prośbami o dofinansowanie:

– jedna z nich dotyczyła dotowania udziału prelegentek we Wspinaczkowym Meetingu Kobiet

– druga sfinansowania wydania kolejnego tomu Pamiętników PTT

– trzecia wsparcia wydania spuścizny literackiej po Macieju Mischke

– i czwarta wreszcie ufundowania IV wydania Miejsca przy stole A. Wilczkowskiego.

Mimo przewijających się w dyskusji prowadzonej wcześniej drogą mailową i podczas zebrania argumentów o szczególnym charakterze imprezy organizowanej przez grupę skupioną wokół Eli Fijałkowskiej i pieczołowicie przygotowanym przez nią wniosku, wielkiej wartości historycznej i sentymentalnej przygotowywanych do druku pozycji książkowych – ostatecznie przeważyło zdanie przytłaczającej części zarządu, iż winniśmy skupić się na finansowaniu zadań wynikających z prowadzonych przez Fundację programów i wszystkie nadesłane wnioski należy odrzucić, zwłaszcza, że w ostatnim czasie ich liczba wzrasta.

Już po zakończeniu zebrania napłynęło zapotrzebowanie od p. Kukuczkowej dotyczące wyposażenia Izby Pamięci w sprzęt audio-wizualny. Po przeprowadzeniu uzupełniających rozmów i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień, zarząd podejmie decyzję w tej sprawie.

Zarząd Fundacji

(oprac. Jacek Rządkowski)

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan