KRS 0000084062

Zebranie Zarządu Fundacji – 21 listopada 2007 r.

22.11.2007

W dniu 21 listopada 2007 r. w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Fundacji, na które oprócz wszystkich członków zarządu przybyła także (nie bez poważnych trudności spowodowanych przebudową CMK) Pani Cecylia (zwana zwykle w środowisku „Celiną”) Kukuczkowa.

Inicjatorka powstania Izby Pamięci Jerzego Kukuczki (swego męża a naszego patrona) streściła nam krótko dzieje tego projektu, oraz przedstawiła bieżące problemy i zakres działań na najbliższe lata. W obecnej chwili najpilniejszą potrzebą jest zakup rzutnika multimedialnego, przy pomocy którego można by prezentować skany archiwalnych fotografii, oraz filmy tak na miejscu w Istebnej, jak i podczas prelekcji wyjazdowych (np. w szkołach noszących imię Jerzego). Po konsultacjach telefonicznych, oraz wymianie uwag natury technicznej zdecydowaliśmy, że rozsądną kwotą na ten cel będzie 4.500,- zł. Pani Cecylia wystąpiła z formalną prośbą o przekazanie zaliczki w takiej wysokości na wspomniany zakup, a zarząd fundacji podjął decyzję o przekazaniu pieniędzy.

Pani Kukuczkowa podjęła również temat tablicy pamiątkowej znajdującej się obecnie w Chhukung w Nepalu, upamiętniającej polskich wspinaczy, którzy zginęli na pd. ścianie Lhotse, w tym osobę Patrona Fundacji. W ciągu ostatnich lat napływały na ten temat liczne, nieco sprzeczne ze sobą informacje: mówiące zarówno o tym, że tablica jest w złym stanie technicznym, jak i o podjęciu prac naprawczych, ale i takie, że w skutek rozwoju gospodarki pasterskiej w tym rejonie, znajduje się ona obecnie niemal na pastwisku, co urąga godności upamiętnionych osób. Ustaliliśmy, że członkowie wypraw udających się w najbliższym czasie w ten rejon zostaną poproszeni o wizję lokalną, dokonanie ewentualnych poprawek mocowania lub wręcz translokacji tablicy – natomiast Fundacja pokryje wydatki związane z tymi pracami. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Pani Cecylia pozytywnie oceniła projekt plakatu reklamującego akcję 1% w trakcie nadchodzącego okresu rozliczeniowego i zdeklarowała gotowość udostępnienia innych fotografii Jerzego na potrzeby materiałów promocyjnych Fundacji w następnych latach.

Sporo czasu poświęciliśmy omówieniu spraw dotyczących współpracy Fundacji ze środowiskiem speleologów, które korzysta z naszego konta dla gromadzenia środków na swoją działalność. Ustaliliśmy, że wobec długiego czasu oczekiwania na rozliczenia, oraz wątpliwości napływających ze środowiska co do zasadności wydatkowania środków przekazanych do dyspozycji Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA – będziemy odtąd każdorazowo decydowali jako Zarząd Fundacji o przydzieleniu pieniędzy na konkretne cele zgłoszone przez KTJ, i w określonym prawem terminie wymagali szczegółowych rozliczeń. W związku z tym zarząd ocenił dokumentację przesłaną przez KTJ i podjął następujące decyzje:
– Przyjęto rozliczenie kwoty 1.000,- zł przekazanych na konto PZA w 2003 r. Uznaliśmy wprawdzie, że zdecydowanie poprawniejszym byłoby przesłanie faktur za zakup sprzętu asekuracyjnego, ale jako że środki te były przekazane przed ukonstytuowaniem się Zarządu Fundacji w obecnym kształcie – więc pokrycie kosztów wyprawy mającej na celu inspekcję (wymianę?) ubezpieczeń w niektórych jaskiniach jest według nas wystarczające, by sprawę tę zamknąć; i tym samym uznać, że przyznane do tej pory na rzecz KTJ środki zostały rozliczone.
– Pozytywnie rozpatrzono wniosek KTJ PZA o refundację kosztów udziału Kol. Tomasza Jaworskiego w manewrach ratownictwa wysokościowego – przekażemy kwotę 651,48 zł.
– Negatywnie natomiast rozpatrzone zostały dwa pozostałe wnioski o refundację części kosztów imprezy pod nazwą „Speleokonfrontacje” (wniosek o przyznanie 5.500 zł) i Walnego Zjazdu KTJ (wniosek o przyznanie 3.369 zł). Analogicznie do podobnych wniosków kierowanych do Zarządu Fundacji w ostatnich latach uznaliśmy, że refundacja imprez mających częściowo charakter towarzyski, podczas których cele statutowe Fundacji (promocja alpinizmu) realizowane są tylko pośrednio, może być negatywnie odebrana przez ofiarodawców i negatywnie rzutować na odbiór prac Fundacji w środowisku ludzi gór.

Na wniosek Komisji Tatrzańskiej PZA postanowiono przyznać na zakup sprzętu dla baz namiotowych w Tatrach kwotę 3.610 zł, na którą złożą się: 2.813 zł pozostające od kilku lat na koncie PZA z przeznaczeniem na zakup namiotów, oraz 797 zł wpłat na subkonto „TABORY” z lat 2006-2007, które znajdowały się dotychczas na koncie Fundacji. Po rozliczeniu ww. kwoty i skierowaniu do Fundacji następnych wniosków możliwe będą kolejne dofinansowania.

Zarząd zwróci się do PZA z prośbą o zwrot 2.051,70 zł przekazanych w 2005 r. na cel: „Porozumienie Tatrzańskie”. Jak wiadomo, skutkiem Porozumienia jest Akcja „Tatry bez młotka” rozliczana i finansowana przy współpracy z TOPR poprzez konto tej instytucji. Pieniądze pozostające na koncie PZA należy zatem zwrócić Fundacji, która przekaże je na konto TOPR po otrzymaniu stosownego zapotrzebowania.

Zarząd zapoznał się z nadesłanymi przez TOPR zbiorczymi rozliczeniami za wszystkie lata naszej współpracy w ramach Akcji „Śmigło dla Tatr” i „Tatry bez młotka”, jak również dwóch jednorazowych zapomóg na rzecz p. Arendarczykowej. Dokumentacja ta została przyjęta bez żadnych zastrzeżeń. Najważniejsze fragmenty wraz z komentarzem Kol. Paszczaka opublikujemy w najbliższym czasie.

Dyskutowano także nad innymi pobocznymi wątkami pracy Fundacji, jednak w sprawach tych nie zapadły żadne wiążące decyzje.

oprac.: Jacek Rządkowski.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan