KRS 0000084062

Zebranie zarządu Fundacji – 15/17 września 2008 r.

03.10.2008

15 września 2008 r. odbyło się w Warszawie kolejne zebranie zarządu Fundacji z nadzwyczaj licznym udziałem zaproszonych gości (żartowaliśmy nawet, że to połączone posiedzenie zarządów Fundacji i PZA z udziałem zaproszonych gości).

Obecni byli:
Członkowie zarządu Fundacji: Michał Bucholz, Kacper Gradoń, Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Jacek Rządkowski.
Zaproszeni goście: Mariusz Biedrzycki, Artur Hajzer, Ditta Kicińska, Piotr Morawski, Włodzimierz Porębski, Magda Słupińska, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski.

W pierwszej części spotkania, i na drugim spotkaniu samego zarządu Fundacji 17 września (na owo drugie spotkanie nie mogli przybyć: Hanna Wiktorowska i Jacek Rządkowski) – zapoznano się lub przyjęto wstępne ustalenia w następujących sprawach:

1. Zapoznano się z sytuacją finansową Fundacji przedstawioną przez Kol. Jerzego Natkańskiego:
a. Obecnie na rachunku Fundacji znajduje się 426 tys. zł. W ramach przekazywania 1% podatku w bieżącym roku ok. 25 tys. Darczyńców przekazało kwotę ok. 360 tys. zł.
b. Ok. 26 % darczyńców jako cel wskazało Śmigło Dla Tatr, 2,3% wskazało Nasze Skały, 0,6% Tatry bez Młotka, 0,2% speleologię, 71% wpłat jest bez określonego celu.
c. Zaakceptowano aneks do umowy z firmą księgową obsługującą Fundację oraz ustalono wynagrodzenie w wysokości 1250 zł netto miesięcznie za prowadzenie przez Kol. Jerzego Natkańskiego biura zarządu Fundacji.

2. Zaakceptowano program aukcji na Allegro.pl mające na celu pozyskanie środków na Śmigło dla Tatr prowadzoną przez Rafała Szczepanika w związku z jego wyprawą na biegun południowy

3. Postanowiono wprowadzić zmiany w regulaminie Funduszu im. Andrzeja Zawady polegające na podniesieniu górnej granicy wieku z 30 do 35 lat. Projekt zmian regulaminu przygotuje w najbliższym czasie Kol. Michał Bucholz

4. Zaakceptowano dofinansowanie I etapu modernizacji Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej przedstawionym przez realizatora modernizacji Kol. Wojciecha Szatkowskiego z Muzeum Tatrzańskiego (w kwocie 20.000,- zł.).

5. Zapoznano się z podziękowaniem przesłanym przez Reinholda Messnera za dostarczenie do jego muzeum rzeźby przedstawiającej głowę Jerzego Kukuczki.

6. Zarząd zapoznał się także z treścią listu nadesłanego przez Kol. Danutę Wach, w którym Zarząd JKW dziękuje Fundacji za włączenie się w organizację programu Himalaizm Kobiecy , mającego na celu reaktywację polskich tradycji eksploracji najwyższych gór świata przez Panie.

7. Przyjęto informację od p. Dagmary Oprych-Franków dotyczącą tablicy upamiętniającej Patrona Fundacji, umieszczonej na Symbolicznym Cmentarzu pod Osterwą (Słowacja). Tablica uległa zniszczeniu. Udało się już ustalić, że nie ufundowała jej Rodzina J. Kukuczki. W przyszłości, po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy, zarząd gotów jest sfinansować wykonanie repliki zniszczonej tablicy (być może w innym, trwalszym materiale) bądź ufundować nowe epitafium.

8. Ustalono, że zarząd przekaże ok. 100.000,- zł. na rzecz TOPR w ramach Akcji Społecznej Śmigło dla Tatr. Oczekujemy na zapotrzebowanie ze strony TOPR – a dar nasz oficjalnie wręczymy podczas zbliżającego się dorocznego Dnia Ratownika TOPR.

9. Zarząd powołał nowy program roboczy o nazwie Wspinanie Młodzieży i Dzieci. W ramach tego programu postanowiono dofinansować organizowane w Warszawie zawody w ramach Pucharu Polski Juniorów kwotą 4.000,- zł. Docelowo program będzie realizowany na zasadach konkursowych.

Jak widać z przedstawionego wyżej (punkt 1) zestawienia, ponad 70% środków Darczyńcy przekazali do dyspozycji Zarządowi Fundacji. Jest to wielki wyraz zaufania wobec nas, za które serdecznie dziękujemy. Zdajemy sobie sprawę, że część Darczyńców mogła po prostu przekazać nam swoje pieniądze nie potrafiąc w zagmatwanej obecnie procedurze prawnej wskazać konkretnego celu, i dlatego tym większą odpowiedzialność odczuwać będziemy podejmując konkretne decyzje.

Najważniejszą część obrad obu spotkań wypełniły dwa zasadnicze tematy dotyczące finansowania dwóch długofalowych programów:

1. Dofinansowanie bazy tatrzańskiej (jest to inwestycja wieloletnia, nie sposób ze środków Fundacji czy PZA jednorazowo zaradzić wszystkim potrzebom) – problem referowali obecni na spotkaniu członkowie zarządu PZA.

Zarząd Fundacji stoi na stanowisku, że może przekazywać zebrane w ramach 1% sumy tylko na projekty zapewniające realizaję zasady powszechności, a więc jak najbardziej możliwie ogólnego dostępu do przedmiotu podlegającego dofinansowaniu.
Z tego punktu widzenia:
a. Nie budzą większych zastrzeżeń zarządu Fundacji projekty wniosków o rozłożone w czasie dofinansowania obozowiska na Szałasiskach (rejon Morskiego Oka) i Rąbanisk (obozowisko poniżej Hali Gąsienicowej przeznaczone jest wprawdzie przez TPN do likwidacji, ale obecny stan techniczny wielu urządzeń wymaga natychmiastowych inwestycji, nawet jeśli obozowisko miałoby funkcjonować krótki tylko czas), i szybkich działań na Polanie Rogoźniczańskiej (konieczność przeniesienia chatki kierownika z podmokłego gruntu) – obiekty te są bowiem od lat ogólnie dostępne dla wszystkich wspinaczy bez względu na przynależność związkową, a także dla doraźnie korzystających z nich turystów, którzy stanowią – jak sądzimy – gros naszych Darczyńców.
b. Wątpliwości budzi dofinansowanie Betlejemki, i nie chodzi bynajmniej o zasadność samych remontów. Sytuacja prawna przedstawia następująco: budynek stanowi własność TPN, dzierżawioną przez PZA. Istnieje obecnie konieczność pilnej budowy nowego komina (stary, pęknięty, grozi zaczadzeniem przebywających w obiekcie osób i pożarem). TPN zaproponował, aby PZA pozyskał środki na remont, w zamian za co Park nie będzie pobierał opłat za dzierżawę, w równowartości włożonych w remont obiektu środków. PZA zwrócił się do Fundacji z prośbą o sfinansowanie budowy komina (kierownik obiektu wskazuje, że bez pilnej interwencji w tej sprawie zmuszony będzie zamknąć COS, gdyż jego eksploatacja stwarza zagrożenie dla przebywających w nim osób). Zarząd Fundacji zwrócił uwagę na niejasny status obiektu: do niedawna Betlejemka była zasadniczo obiektem szkoleniowym, osoby spoza kursów, a zwłaszcza spoza szeregów PZA rzadko miały możliwość zeń korzystać. Po zmianie kierownictwa obiektu zauważalne jest dążenie do maksymalnego wykorzystania jego zasobu miejsc noclegowych, co jest niebagatelne wobec likwidacji tzw. noclegów „na podłodze” w Murowańcu. Niewątpliwie zasadne jest dofinansowanie przez Fundację remontu tak ważnego obiektu jakim jest Betlejemka, acz zauważamy jednocześnie, że wydatkowanie tak dużych kwot musi być zrekompensowane ogólnym i bezproblemowym dostępem do noclegów w COS przez wszystkich wspinaczy, także niezrzeszonych, bowiem spośród nich wywodzi się znaczna część naszych Darczyńców. Takie wykorzystanie Betlejemki gwarantuje przede wszystkim osoba kierownika obiektu i jego doraźne postanowienia. Dlatego też zarząd Fundacji poprosił o możliwość współdecydowania o wyborze kierownika COS w wypadku ewentualnych zmian na tym stanowisku oraz o regulaminie obiektu. Zarząd PZA jest takiej koncepcji przeciwny, zaproponował rozwiązania w postaci: możliwości wstrzymania czy wręcz wycofania dofinansowań przez Fundację w wypadku nieakceptowalnego wyboru kierownika. Porozumienia nie osiągnięto, ale PZA i zarząd Fundacji zobowiązały się do wypracowania formuły umożliwiającej poszanowanie interesów obu stron, a raczej interesów całego środowiska, i sfinansowanie niezwykle pilnej inwestycji, bez której Betlejemka nie będzie mogła dalej funkcjonować.

2. Finansowanie Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych Nasze Skały.
Koledzy Mariusz Biedrzycki (inicjator projektu) i Włodzimierz Porębski (Dyrektor Operacyjny Inicjatywy NS) zreferowali dotychczasowe działania. Okazało się – poza znakomitymi osiągnięciami w negocjacjach dostępu do wielu rejonów skalnych – że nie udało się pozyskać strategicznych sponsorów i ciężar finansowania Naszych Skał w dużej mierze spocznie na Fundacji. Mariusz i Włodek przedstawili propozycję formy zatrudnienia Dyrektora Operacyjnego, co było szeroko dyskutowane z członkami Zarządu PZA (dyskutowano m.in. o tym, że zatrudnienie Włodka przy PZA – czemu była przeciwna Rada Inicjatywy – umożliwi współfinansowanie jego działaności przez Fundację i PZA, zaś umocowanie go przy Fundacji uniemożliwi przekazywanie środków przez PZA na konto Fundacji, rozważano też problem zobowiązań zatrudniającego wobec zatrudnianego). Ostatecznie przyjęto (za zgodą Zainteresowanego), że Kol. Porębski podejmie prywatną działalność gospodarczą, a we wcześnie ustalonych kwotach zarząd Fundacji będzie finansował koszty jego działalności (zapewne możliwe będzie także ewentualne finansowanie go w takiej formie przez PZA). Na najbliższy rok (wobec innych wydatków związanych z realizacją pozostałych swoich programów) zarząd Fundacji gotów jest sfinansować ok. 70% zapotrzebowania przedstawionego przez Radę Inicjatywy Nasze Skały (chodzi nie tylko o finansowanie Dyrektora Operacyjnego, ale także pozyskanie materiałów geodezyjnych, refundowanie środków asekuracyjnych itp.). Wyraźnie podkreślamy, że Fundacja nie jest w stanie samodzielnie całkowicie finansować Naszych Skał  w oczekiwanej wysokości nakładów i w związku z tym oczekujemy, że Dyrektor Operacyjny w ramach swych działań pozyska brakujące środki od sponsorów.

Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan