KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2009

27.03.2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
w 2009 r.

W 2009 r. Zarząd Fundacji kontynuował podjęte już w ubiegłych latach cele i programy. Jak w każdym roku, tak i tym razem pojawiły się nowe inicjatywy. Główne kierunki i cele prac Fundacji były podawane do publicznej wiadomości poprzez anonse na stronie Fundacji, w prasie górskiej i tradycyjnie wydawane ulotki – przedsięwzięcia te były w znacznej mierze finansowane przez firmę Mount, właściciela marki HiMountain, która do niedawna była Partnerem strategicznym Fundacji. Aktualnie, po wejściu Kol. Artura Hajzera do zarządu Fundacji współpraca ta zmieniła swój charakter, nadal jednak jest kontynuowana, zmiany dotyczą głównie faktu, że materiały promocyjne i reklamowe są obecnie w znacznej mierze finansowane ze środków własnych Fundacji.
Wpływy Fundacji w 2009 r. stanowiły przede wszystkim wpłaty w ramach odpisów 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego i inne darowizny. Łącznie w 2009 roku ok. 15 tysięcy Darczyńców wpłaciło na konto Fundacji 559973 PLN, co łącznie z wynikiem finansowym z 2008 roku w kwocie 289366 PLN dało sumę 849339 PLN. Z tego 186845 PLN sami Darczyńcy zdecydowali się przekazać na Akcję Społeczną „Śmigło dla Tatr”. Porównywalna z tą sumą jest kwota, którą Darczyńcy przeznaczyli do rozdysponowania przez zarząd Fundacji, co odbieramy jako wyjątkowy wyraz zaufania wobec nas.
Korzystne dla OPP zmiany w ordynacji podatkowej wprowadzone w ostatnich latach spowodowały dalszy znaczny wzrost wpływów. Zarząd realizował programy według listy opublikowanej w sprawozdaniu za rok ubiegły i tak też przedstawiamy je poniżej. Aktualnie (częściowo zresztą zgodnie ze wskazaniami Rady Fundacji przedstawionymi w absolutorium zarządu za rok 2007) lista ta uległa znacznym modyfikacjom, o czym będzie mowa w końcowej części sprawozdania omawiającej plany na rok 2010.
Fundusz im. A. Zawady. W roku 2009 zarząd przeznaczył na ten cel kwotę 46.000,00 PLN, które zostały rozdysponowane następująco: 1. Kinga Baranowska – 12 tys. PLN, cel wyprawy: Kangczendzonga, Himalaje Nepalu, droga normalna, pierwsze polskie wejście kobiece (wyprawa zakończyła się pełnym sukcesem); Robert Szymczak – 12 tys. PLN, cel: Broad Peak, Karakorum, pierwsze wejście zimowe (warunki pogodowe uniemożliwiły osiągnięcie celu wyprawy); 3. Piotr Morawski – 12 tys. PLN, cel: Dhaulagiri i Manaslu, Himalaje Nepalu, Manaslu nową drogą przez zach. ścianę (Piotr niestety zmarł w wyniku wypadku w szczelinie lodowej na stoku Dhaulagiri); 4. Wojciech Kozub i Krzysztof Starek – 10 tys. PLN, cel: Malanphulan
(6573 m), Himalaje Nepalu, nowa droga pn ścianą (udało się dotrzeć w okolice grani – nowa wartościowa droga zatem została wytyczona, zabrakło odpowiednich warunków do sfinalizowania przedsięwzięcia wejściem na szczyt).
Baza tatrzańska. W ramach tego programu w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja współpracy z PZA. Zostało zawarte specjalne porozumienie. Zarząd zdecydował się na przeznaczenie znacznie większych sum na remont obiektów stanowiących bazę pobytową dla taterników, w tym zwłaszcza na remont i przebudowę Betlejemki. Na cel ten przekazano dotychczas 45000 PLN. Dyrekcja TPN wykonała decyzję o likwidacji obozowiska „Rąbaniska” poniżej Hali Gąsienicowej wobec czego konieczne będą dalsze inwestycje aby Betlejemka mogła zapewnić dostateczną ilość miejsc dla taterników działających w tym rejonie. Duży niepokój budzą też plany TPN dotyczące pozostałych obozowisk, zwłaszcza „Szałasisk”.
Akcja Społeczna „Śmigło dla Tatr”. Najstarszy i wciąż bardzo popularny program Fundacji. Jak wspomniano wyżej, na cel ten wpłynęły wyraźnie deklarowane wpłaty w wysokości  186845 PLN. Kwota ta została oficjalnie przekazana, jak co roku, podczas obchodów Dnia Ratownika TOPR, i wedle nadesłanych rozliczeń została przeznaczona przede wszystkim na zakup środków medycznych i radiotelefonów do śmigłowca, sfinansowanie dwóch przeglądów (agregatów i silników helikoptera), oraz sfinansowanie lub współfinansowanie dwóch napraw (pulpitu i piasty).
Fundusz Berbeki PZA. W ramach tego programu w ubiegłym roku prowadzone były dwie duże zbiórki: jedna na rzecz pomocy rodzinie Piotra Morawskiego po jego śmiertelnym wypadku w Himalajach (zebrano do końca 2009 r. imponującą kwotę 83323 PLN); oraz na prośbę TOPR specjalną zbiórkę na rzecz pomocy Jana Tybora, który odbywa rehabilitację po ciężkiej operacji (zebrano i przekazano na konto TOPR 28.570,- PLN); zbiórka ta przybrała formę szerszej akcji realizowanej także poza Fundacją, a koordynowanej przez TOPR – pod umowną nazwą Fundusz Timura. Wysokość zebranych kwot świadczy bardzo pozytywnie o wrażliwości naszego środowiska i za te wpłaty składamy naszym Darczyńcom szczególne podziękowania.
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki. Program ten, choć nadal pozostaje odrębnym polem naszej działalności, by podkreślić naszą szczególną troskę o pamiątki po Patronie Fundacji, stał się właściwie częścią szerszego projektu dotychczas realizowanego pod nazwą Pamięć o Taternikach, zamierzamy go w przyszłości kontynuować pod nazwą In memoriam. W 2009 r. wydatkowano na ten cel kwotę 7890 PLN, za które dokonano renowacji eksponatów, wywołanie i oprawianie fotografii, tabliczka dla Izby, prace stolarskie.
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”. Duży program realizowany we współpracy z PZA i mediami o tematyce górskiej, mający na celu zapewnienie nieskrępowanego dostępu wspinaczy do rejonów skalnych, które coraz częściej stają się terenami prywatnymi, istotna jest też ścisła współpraca z parkami narodowymi i krajobrazowymi, obejmującymi interesujące nas tereny. Zarząd Fundacji w Radzie „Naszych Skał” do grudnia 2009 r. reprezentował Jacek Rządkowski, aktualnie funkcję tę przejął Jerzy Natkański. Do jesieni ubiegłego roku Dyrektor Operacyjny „Naszych Skał” (Kol. W. Porębski) wykonywał umowę o dzieło , aktualnie jest zatrudniony przez PZA. Zarząd Fundacji uznał, że niemożliwe jest dalsze finansowanie NS prawie wyłącznie przez Fundację (jak miało to miejsce do jesieni 2009 r.). Możliwe jest natomiast dalsze przekazywanie alokacji i darowizn wpłaconych na konto Fundacji na ten cel, nie wyklucza się także doraźnych jednorazowych niewielkich dotacji, jednak większość środków winni zdobyć organizatorzy IŚW z innych źródeł (dobrym pomysłem okazały się np. zbiórki prowadzone sporadycznie w klubach zrzeszonych w PZA i przekazywane wprost na konto PZA bez angażowania w te procedury Fundacji). Łącznie w 2009 r. zarząd Fundacji przeznaczył na ten rzecz „Naszych Skał” 85687 PLN. Docelowo Rada NS planuje finansowanie tego programu ze środków pozyskanych z dotacji UE.
„Tatry bez Młotka”. Funkcjonujący od kilku lat na mocy tzw. „Porozumienia Tatrzańskiego” program, realizowany we współpracy z TOPR i TPN, mający na celu wymianę zużytych punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych w Tatrach, przy czym realizowane są także ambitne projekty nowych dróg. W ostatnim sezonie letnim kontynuowane były prace na płd. ścianie Zamarłej Turni. Dzięki społecznej pracy wielu osób (także licencjonowanych instruktorów PZA
i ratowników TOPR), przy wsparciu wolontariuszy (transport sprzętu pod
ścianę) uporządkowano kilka kolejnych dróg. Łącznie na ten cel (zakup
sprzętu, ringów i spitów) wydatkowano 6466 PLN.
„Pamięć o Taternikach”. Realizowany od kilku lat program umożliwiający renowację nagrobków i fundowanie epitafiów upamiętniających osoby zasłużone dla naszego środowiska. Będzie on w przyszłości realizowany pod nazwą In memoriam.
Speleologia. Program polega na gromadzeniu środków na wartościowe wyprawy speleologiczne, które pozostają do dyspozycji Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA. W 2009 r. nie przekazywano środków na ten cel.
Fundusz Wydawniczy. Celem tego programu jest dotowanie wydania wartościowych pozycji o tematyce górskiej. Środki przyznawane są w drodze konkursu. W 2009 r. kwotą 5.000,00 PLN dofinansowano wydanie pozycji poświęconej pamięci Piotra Morawskiego (publikacja jego tekstów o tematyce górskiej i zdjęć, wraz z komentarzem – w formie albumu) realizowaną przez jego żonę Olgę. Wobec faktu, że termin realizacji wydawnictwa został wydłużony, zarząd Fundacji postanowił przesunąć przekazanie środków na ten cel na rok 2010. Oprócz tego dofinansowano także wydawnictwo Instytutu A. Mickiewicza „Ice Warriors” kwotą 15.000,- PLN.
Wspinaczka Dzieci i Młodzieży. Nowy program Fundacji mający na celu propagowanie wspinaczki wśród dzieci i młodzieży. W 2009 r. doraźnie dotowano kwotą 5.000,00 PLN budowę ścianki wspinaczkowej Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu, oraz organizację zawodów Pucharu Polski Juniorów w tym miejscu wraz z zakupem koniecznego sprzętu (chwyty, liny asekuracyjne itp.) na kwotę 2931 PLN – łącznie 7931 PLN.
Ponadto: dofinansowano jesienną wyprawę Kingi Baranowskiej  na Shisha Pangma w wysokości 14000 PLN oraz dotowano kwotą 1.000,- PLN przegląd filmów D. Załuskiego organizowanego przez R. Gołędowskiego w Kinotece w Warszawie.
Koszty prowadzenia biura Fundacji przez Kol. Jerzego Natkańskiego odpłatnie za kwotę 1525,00 PLN brutto miesięcznie rozliczane poprzez faktury wyniosły w 2009 r.: 18300 PLN, koszty obsługi księgowej Fundacji prowadzonej przez firmę ADF Perfekta w roku 2009 wyniosły:14640 PLN czyli 1220,00 PLN brutto miesięcznie.
ZADANIA NA 2010 ROK:
Z zadowoleniem odnotujemy wzrost wpłat na konto Fundacji w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej w ostatnich latach. Ufamy, że tendencja ta utrzyma się w przyszłości. Duże zaufanie społeczne wyrażające się w przekazaniu znacznej kwoty do rozdysponowania decyzjami zarządu pozwoliło nam na dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji, a także poszerzenie listy realizowanych przez Fundację programów.
Nowym programem (trwa już wstępna faza realizacji) są Polskie Himalaje. Program w chwili obecnej obejmuje wspieranie Kingi Baranowskiej w jej projekcie pierwszego kobiecego zdobycia tzw. „Korony Himalajów” czyli kompletu głównych wierzchołków 14-tu samodzielnych masywów 8-tysięcznych. Równie istotnym celem jest przygotowanie kadry himalaistów polskich zdolnych
w najbliższych latach podjąć wyzwanie wejścia na szczyty przekraczające 8.000 m niezdobyte zimą, oraz innych wartościowych wejść w najwyższych górach świata (wymaga to m.in. finansowania wypraw na mniej ambitne cele). Projekt koordynuje Kol. Artur Hajzer.
W ramach programu In memoriam zamierzamy m.in. sfinansować odnowienie zniszczonej tablicy upamiętniającej Patrona Fundacji na cmentarzu pod Osterwą na Słowacji. W sprawie tej prowadzona jest korespondencja z jednym z klubów w Bielsku-Białej. Na dzień dzisiejszy nieznany jest ani projektant ani fundator zniszczonego epitafium. Zarząd Fundacji postuluje wykonanie repliki i gotów jest w każdej chwili pokryć koszt przedsięwzięcia.
W opinii Kol. Artura Paszczaka dalsze prowadzenie akcji Tatry Bez Młotka wymaga doraźnego zatrudniania odpłatnie w formie umowy o dzieło kompetentnych ekiperów, z czym zgodził się zarząd Fundacji. Porządkowanie punktów asekuracyjnych na Zamarłej Turni i na zach. ścianie Kościelca będzie kontynuowane. Natomiast podstawowe prace (np. dostarczanie sprzętu pod ścianę) będzie nadal realizowane głównie na zasadach wolontariatu.
W obecnej chwili nie zamierzamy powoływać (zwłaszcza w trybie nagłym) żadnych nowych programów, natomiast skupić się na kontynuacji i sprawniejszej organizacji celów wyżej opisanych.
Podjęto wstępne kroki na rzecz organizacji Archiwum Dokonań Alpinizmu Polskiego, mającego na celu zgromadzenie dokumentów filmowych, fotografii, rękopisów i wydawnictw (bądź ich kopii) dotyczących historii szeroko rozumianej polskiej działalności alpinistycznej we wszystkich masywach górskich świata. Nie ulega też wątpliwości, że Fundacja samodzielnie nie będzie w stanie sprostać sfinansowaniu tak dużej inwestycji. Jest to jednak zadanie bardzo pilne, należy bowiem zapobiec zniszczeniu lub zagubieniu wartościowych archiwaliów.
Opracowali: Jacek Rządkowski i Jerzy Natkański.

 

 

 Nazwa załącznika  Rozmiar
 Bilans 2009.jpg  1.08 MB
 inf dodatk.2009 str5.jpg  1.40 MB
 inf. dodatk.2009 str1.jpg  1.93 MB
 inf. dodatk2009 str2.jpg  1.72 MB
 inf.dodatk.2009 str3.jpg  1.72 MB
 inf.dodatk.2009 str6.jpg  771.65 KB
 infd
odatk.2009 str4.jpg
 1.32 MB
 rachunek wynikow 2009.jpg  3.54 MB
 sprawozdanie 2009 drukstr.1.jpg  921.06 KB
sprawozdanie 2009 drukstr.2.jpg  882.36 KB
sprawozdanie 2009 drukstr.3.jpg  838.17 KB
sprawozdanie 2009 drukstr.4.jpg  605.46 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan